Vi har gjort vårt åttagande mot hållbara transporter utförda av ansvarstagande åkeriföretag.

Kvalitet och miljö

I en värld med ständig tillväxt, ökande prispress och resursutnyttjande har vi som lokal marknadsledare inom logistiksektorn ett mycket stort ansvar när det gäller vårt hållbarhetsarbete.

AkkaFRAKT arbetar målmedvetet och konsekvent för att på alla nivåer hålla en hög kompetens och genom hållbara transporter minska vår verksamhets miljöpåverkan.

Systematisk miljö- och kvalitetsuppföljning

Vårt affärssystem utvecklas ständigt med fokus på att ge möjlighet till stöd och uppföljning av kvalitets- och miljökritiska fakta. Löpande utbildningar genomförs med alla i koncernen.

AkkaDEMIN — vår egen skola för höjd kompetens

AkkaFRAKT arbetar strukturerat med utbildning av delägare, chaufförer och tjänstemän. Sedan början av 2000-talet har det skett under namnet AkkaDEMIN och kompetenshöjningen säkrar att AkkaFRAKT har chaufförer med uppdaterad kompetens.

Vårt miljöarbete

För att minska vårt miljöavtryck har vi ett nära samarbete med våra drivmedelsleverantörer för att tillsammans finna lösningar på hur vi kan öka användningen av fossilfria dieselalternativ samt jobbar aktivt med att förnya vår fordonsflotta till fordon med senaste miljöteknik.

För att höja miljömedvetenheten i alla leden jobbar vi även mot att utveckla vårt miljöanpassade kunderbjudande där vi låter våra kunder vara delaktiga och själv ta ställning till vilken CO2 -reduktion de vill uppnå.

Självklart är vi även en del av Fair Transport 2.0 – ett initiativ från Sveriges Åkeriföretag för åkerier som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden.

Certifierade transporter

AkkaFRAKTs ledningssystem för kvalitet- och miljö är sedan många år tillbaka certifierat enligt ISO 9001 och ISO14001. Våra certifikat utgör bevis på att vårt miljö- och kvalitetsarbete håller måttet samt bekräftar att vi har ett strukturerat sätt att arbeta på. Certifiering enligt ISO innebär även att vi åtagit oss att ständigt förbättra våra processer och utveckla vår verksamhet i syfte att möta våra kunders behov och krav samt uppfylla och helst överträffa deras förväntningar.

Vi vill ha en sund utveckling av våra affärer där vi skapar värde för våra kunder, ägare och andra intressenter. Vi vill vara en god och pålitlig affärspartner. Miljöhänsyn är en del i våra beslutsprocesser och vi arbetar aktivt med att finna nya lösningar för såväl AkkaFRAKT som våra kunder. Vi hushåller med råvaror och energi samt verkar för att minska negativ miljöpåverkan. Vi agerar etiskt och konkurrerar på sunda villkor. Genom engagerade delägare och medarbetare skapas förutsättningar att leverera med högsta kvalitet.

 

Ladda ner ISO 9001 certifikat

Ladda ner ISO 14001 certifikat

Verksamhetspolicy 2021

Code of Conduct 2021

Fair Transport

Lastbilstransporter är en förutsättning för att näringsliv och samhälle ska fungera. Efterfrågan på transporter förväntas enligt alla prognoser att öka stadigt, och samtidigt riktas ljuset mot transporternas påverkan på samhället vad miljö och klimat, trafiksäkerhet och medarbetarfrågor. Åkeriföretagen i Sverige anställer ungefär 150 000 människor och har därmed ett stort socialt ansvar. En förutsättning för allt förändringsarbete är också företagets ekonomiska svängrum. Ekonomisk hållbarhet är därför grundläggande.

En tydlig idé

Tanken är enkel: Köper du en Fair Transport köper du inte bara en transport från ett åkeriföretag som lever upp till lagenliga krav vad gäller trafiksäkerhet, utsläpp och arbetsmiljö. Du köper också en transport från ett åkeriföretag som mäter, öppet redovisar och tar ansvar för en ständig förbättring. Genom Fair transport vill Sveriges Åkeriföretag visa att vi tar arbetet med hållbara transporter på största allvar.

Vi visar vägen

Makten över godstransporterna ligger till stor del hos företag och organisationer som köper transporttjänster. Det är transportköparna som bestämmer vad de vill betala och när godset ska vara framme. Det är inte särskilt hållbart varken vad gäller säkerhet, miljö, socialt ansvar eller ekonomi. Men vi transportsäljare och åkerier kan dra vårt strå till stacken genom att föregå med gott exempel och visa vad vi gör för att ta ansvar, köra trafiksäkert och tänka klimatsmart. På det viset påverkar vi inte bara transportköparna att ta bättre beslut, utan även de som i sin tur ställer krav på dem; slutkunderna.

Resultatet – En hållbar affär

Fair Transport ska garantera en hållbar affär, både för den som säljer och köper transporter men även för slutkunden som köper det som transporterats. Detta innebär att transportsäljande företag levererar ett hållbarhetslöfte som påvisas genom löpande uppföljning. Detta sammanställs i en hållbarhetsredovisning som redovisas öppet här på webben.

Från pris till hållbarhet

Fair Transport syftar till att ersätta priskonkurrens med hållbarhetskonkurrens. Ambitionen är att tydliggöra och synliggöra det förändringsarbete som sker, för att uppnå bättre transportaffärer med så liten påverkan på människors hälsa och miljö som möjligt.

Vi bär gemensamt ansvaret för att det vi betalar för inte bidrar till negativ påverkan på miljö och människors hälsa. Det finns ett lagstadgat beställaransvar, där den som köper transporter är skyldig att undersöka att åkeriet denne anlitar har de tillstånd som krävs för att utföra transporten. Fair Transport är alltså åkerinäringens sätt att lyfta lägstanivån och ta vårt ansvar för hållbara transporter, hela vägen.

Vi har certifierat oss

Läs mer om våra mervärden här.