Marknadens kraftiga prishöjningar framtvingar månadsvis justering av drivmedelspriser

17 feb, 2022Information

AkkaFRAKT vill vara en hållbar partner för våra kunder, åkare och samarbetspartners. Senaste tidens svängningar och kraftiga prisökningar på drivmedel medför stora risker för vår verksamhet och vi vidtar därför nu ytterligare åtgärder för att reducera dessa.

Från och med den 1 mars 2022 kommer AkkaFRAKT att införa ett drivmedelstillägg (”DMT”) på samtliga standardprislistor, vilket efterhand kan bli plus eller minus beroende på hur bränslepriserna på marknaden utvecklats. DMT kommer justeras månadsvis och följer Sveriges Åkeriföretags typtransportindex.

Månadsvis justeringar ger en kontinuerlig och jämnare justering av priserna samt säkerställer att våra kunder får ett rättvist pris och att våra åkare får rättvist betalt.

För maximal transparens kommer justeringen att särredovisas på fakturan för alla berörda kunder.